Napról napra óvoda

Kedves Érdeklődő, aki rátaláltál erre az oldalra! Ebben a blogban szeretném Veletek megosztani mindazt, amit az elmúlt 36 évben az óvodáról, a gyerekekről, gyerekektől "megtanultam" és mindazt ami jó kedvre derít, elgondolkodtat, vagy gyönyörködtet.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Képről képre: Stimulating Learning with Rachel

Az egyik kedvenc oldalam (Stimulating Learning with Rachel) képei közül válogattam:

Napraforgó tízszer

Kép forrása: Found on art-paper-scissors.blogspot.com

Kép forrása: Found on andrewrachelashmore.blogspot.com

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on babble.com

Kép forrása: Found on madorifabomboniere.blogspot.it

Kép forrása: Found on redtedart.com

Kép forrása: Uploaded by user

Kép forrása: Found on redtedart.com

Kép forrása: Found on redtedart.com

Kép forrása: Found on sparklebox.co.uk

Segítség! Portfóliót írok! 5. A tevékenységi tervek készítéséhez

Forrás: www.lurkovilag.hu

Beszélgetünk, kérdezünk, vitatkozunk, értelmezünk és persze, hogy a portfóliók írása közben felmerülő kérdőjelekre próbálunk választ találni. Az egyik ilyen, sokszor elhangzó kérdés, hogy mi a csoda a különbség a projekt és a témahét között és hogyan kapcsolódnak ehhez a témanapok?

A projektek az én "felfogásomban" egy középpontba állított kérdés, progléma, tevékenység, fogalom köré felépített tevékenységi terv, melynek kezdő időpontját meg tudjuk határozni, de a befejezését csak "megjósolni" tudjuk, hiszen folyamatában bővülhet, szűkülhet a gyerekek érdeklődése, a tevékenységek közbeni új ötletek (gyerek, pedagógus) miatt. Keretterv ahhoz, hogy hányféle oldalról is tudjuk körbe járni a középpontba állított fogalmat, tevékenységet. Áttekinthetővé teszi a kapcsolható játék, munka lehetőségeket és az értékközvetítési tartalmakat.

"1. A projekt fogalma

A projektum latin eredetű szó, jelentése terv, tervezet/ajánlat, javaslat.

A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyermekek széles körű összefüggésben dolgozzák fel.

A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum létrehozása. A tanulás mint kísérő eszköz van jelen, a főszereplők a produktum elérésére irányuló tevékenységek. A tanulás a tevékenységek tervezése, szervezése, a szokások alakítása, elsajátítása közben indirekt módon valósul meg.

A projektmódszer a gyermek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös tevékenységére épülő módszer. A megismerési folyamatok a projektek tevékenységeinek sorozatában valósulnak meg.

2. A projektmódszer jellemző jegyei

-    A nagyfokú szabadság, amelyet a gyermekek számára biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az elkészült produktum értékeléséig.

-    A konkrét, a mindennapi életből vett problémákat közösen oldják meg, eközben a gyermekek saját elképzelései is megvalósulnak.

-    A gyermekek aktív részvétele és érdeklődése biztosított, mert a gyermekek maguk választhatják ki érdeklődésük, képességeik, tempójuk szerint azokat a feladatokat, amelyek számukra vonzóak. Lehetnek ezek kiválasztott feladatok akár a téma feldolgozásából, akár a tervezésből, akár a megvalósítás folyamatából.

-    Az óvodapedagógus-gyermek és a gyermek-gyermek közötti természetes együttműködésre épül mind a téma kiválasztásában, mind a hozzá szükséges tudás megszerzésében, a kellékek és eszközök beszerzésében, a produktum elkészítésében és bemutatásának megszervezésében.

-    Központi témája (ami lehet élethelyzet vagy a komplex feladat megoldása) tevékenységekben vagy tevékenységek sorozatában valósul meg. Például szilvabefőtt télire: szilvaszedés, szilvavásárlás, -mosás, -válogatás, üvegmosás, szirupkészítés stb.

-    A téma jellegétől függően időtartama lehet rövidebb vagy hosszabb (nap, hét, hónap vagy akár több hónap).

-    A témafeldolgozás teljes, mivel az adott körülményekhez képest a lehető legtöbb összefüggés kerülhet felszínre (például a szilva mint gyümölcs, az egészség, a higiénia, a tartósítás módjai, az ősz jellemzői.

-    A tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak sokoldalú tapasztalatok során épülnek be a gyermeki tudatba (például a szilva osztályozása alkalmával a nagyság, érettség, szín, számosság, tömeg, íz, a gyümölcs részei, egészség, vitamin műveltségtartalmak összefüggései természetes, valós közegben, közvetlen átélt tapasztalat hatására rögzülnek). A valóságos élettevékenységek maguk köré rendezik az ismereteket, ezáltal komplexszé és több szempontúvá válik a központi probléma feldolgozása. Eközben a gyermekek aktívan és cselekvően „élik” az életet, és megismerésük fő forrása a közvetlen tapasztalás lesz, amely így maradandó tudást biztosít.

- Kollektivizál és individualizál, mert közös tervezéssel, közös szervezéssel, közös végrehajtással és ellenőrzéssel együttműködésre, összedolgozásra, munkamegosztásra, kooperativitásra sarkallja a gyermekeket, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ki-ki maga válasszon magának „testhez álló” feladatot – ezzel individualitásukat viszik a közös vállalkozásba.

-    A projekt megvalósulásába a szülői támogatás és közreműködési készség is bevonható.

3. A projektek fajtái

-    Egy gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy vagy dolog megtervezése és kivitelezése (például szilvabefőtt eltevése, kenyérsütés, farsangi jelmez készítése, csalamádé eltevése, szüret, madárkalács készítése, terrárium készítése, sziklakert építése az óvoda udvarára, könyvkötés).

-    Egy esztétikai élmény átélése (például oviújság készítése, betlehemezés, szüreti mulatság, anyák napja, színházi előadás).

-    Egy probléma megoldása (például a csoportszoba átrendezése, Újhagymát szeretnénk enni!, Hová menjünk kirándulni?).

-    Valamilyen tevékenység elsajátítása (például kerékpározni tanulok, varrás, körmöcskézés, szőnyegszövés).

-    Valamilyen tudás elsajátítása (például a tél, A homok, az egészség, a kutya, a dió, az óvoda környéke, családom).

4. A tervezés dimenziói

-    Egész éves folyamat tervezése, amely projektlehetőségek sorozatának terveiből áll össze (például Szüret, Márton-nap, Mikulás, Luca-nap, Farsang). Megjegyzendő, hogy ha valaki projektek sorozatában kívánja az óvodai életet megszervezni, korántsem fontos arra törekednie, hogy mindenáron az év teljes időszakát lefedje. Sőt arra is célszerű ügyelnie, hogy az egyes projektek között kellő időt hagyjon az élmények belső feldolgozására és lecsengésére.

-    Egy konkrét projekt megtervezése (ez a segédlet projekteket ajánl: Húsvét, Farsang stb.).

-    A projekt egy konkrét tevékenységének a megtervezése (ebben a segédletben mind az öt projekt egy-egy tevékenységének megtervezését ajánljuk).

5. A konkrét projekt megszervezésének folyamata

-    Előkészület a projekttéma kiválasztásához.

-    A pedagógus feladata: a gyermeki érdeklődés számbavétele, a lehetséges projekttémák összegyűjtése, és minden egyes téma fejlesztő hatásainak, integrációs lehetőségeinek felmérése.

-    A projekttémák gyermekek elé terjesztése, a gyermekek választása.

-    A gyermekek által kiválasztott projekt megtervezése.

-    A gyermekek és a pedagógus közös munkájának sorrendje:

-    a projekttéma tevékenységekre bontása,

-    a témával kapcsolatos már meglévő tudás, az eddigi tapasztalatok számbavétele,

-    információk gyűjtése, forrásuk feltárása és az információk gyűjtésének megtervezése,

-    az eszközök, szerszámok, kellékek számbavétele, beszerzésének megtervezése,

-    a felelősök, vállalkozók és „önként jelentkezők” regisztrálása,

-    az egyes tevékenységekhez idomuló produktumok kiválasztása, megadása, választási és változtatási lehetőségek biztosítása,

-    az egyes tevékenységek lehetséges sorrendjének összeállítása, véglegesítése, regisztrálása.

-    A projekttevékenységek lebonyolítása a regisztrált sorrend figyelembevételével. Ezek lehetnek a pedagógus és a gyermekek együttes tevékenységei, egyéni, páros és közös, valamint kooperatív munkaszervezési módokkal.

-    Az egyes tevékenységek produktumainak közzétételei (kiállítás rendezése, fotókiállítás, képeskönyv kiállítása, videofilm-bemutató, poszter, faliújság, dramatikus játék, előadás, táncház stb.) és a meghívottak körének kiválasztása.

-    A projektet értékelhetjük többféle módon: beszélgetéssel, az élmények felidézésével, ami segíti az élmények újra átélését, önértékeléssel, egymás tevékenységeinek értékelésével.


6. A projektmódszer előnyei az óvodai nevelés folyamatában

-    Meghagyja a világ egy és osztatlan voltát, és a teljesség élményével ajándékozza meg az óvodás gyermeket.

-    Alkalmas élethelyzetekben adódó tevékenységek általi tapasztalatszerzésre.

-    A tevékenységekben integrálódik a képességfejlesztés, rendeződnek a műveltségtartalmak, ismeretek.

-    A közvetlen környezet szemléletes alapját adja a megismerési folyamatok fejlődésének – az érzékelésnek, az észlelésnek, a figyelemnek, az emlékezetnek, a gondolkodásnak, a képzeletnek stb. és a gyermeki kísérletező igénynek.

-    Biztosítja az egyéni érdeklődés, az egyéni ütem, az önállóság és az öntevékenység lehetőségét, ez motiválóan hat a gyermekek téma iránti elkötelezettségére. Ezeket a motiváló hatásokat a pedagógus kihasználhatja a gyermeki önfejlődés inspirálására úgy, hogy eközben ő gyakran a háttérben maradhat.

-    A szabad önkifejezés lehetősége harmonikus lelkialkatot eredményez.

-    A szenzoros, percepciós, pszichomotoros fejlődés elsőbbséget nyer a konkrét tapasztalás során.

-    A cselekvések hatékonyabban segítik a személyiség fejlődését, mintha a felnőttől származnának a feladathelyzetek.

-    Mindig tartalmaz választási lehetőséget, így jól hasznosítható az egyéni érdeklődés motiváló ereje.

-    Teret ad a váratlan módosításoknak, kiegészítéseknek, újonnan fellépő igényeknek.

-    Támogatja az eltérő szükségletű gyermekeket, az eltérő tanulási stílusok érvényesülését.

-    A közösségi vállalkozás és az együttes tapasztalás során megvalósulhat a munkamegosztás."

(Körmőczi Katalin)

A témahét valójában nem más, mint a projekt egy részének "megvalósítási terve". Valójában részprojekt, melynek kicsi csalóka a neve, hiszen ez több hét is lehet, attól függően, hogy a gyerekek érdeklődését, aktivitását meddig tudjuk fenntartani úgy, hogy újabb és újabb tevékenységekkel, értékközvetítési tartalmakkal  bővítjük a körbejárandó dolgokkal kapcsolatos időszakot. A témahét a körbe járandó fogalmak mellett már konkrétan tartalmazza a felkínált, előkészített tevékenységek és értékközvetítési tartalmak mellett a fejlesztési célokat, feladatokat, képességeket, a tervezett indító és lezáró élményt, motivációt, a szükséges eszközöket, alapanyagokat stb.

A témanap a legrövidebb időszakos terv, ahol egy-két napra egy-egy problémát, fogalmat helyezübk középpontba.

Ha jól értelmeztem a "fogalmakat", akkor először elkészítjük a projekttervet, mely akár hónapokig is írányt mutathat a munkánkhoz. Aztán ezt lebontjuk heti tervekre (témahetekre) egészen addig, amig a projektben megtervezettek (kiegészülve az új ötletekkel) meg nem valósulnak. Ennek összeállításánál figyelünk arra is, hogy minél több írányú legyen a feldolgozás. Megjenjen benne minden tevékenységforma és értékközvetítési, fejlődést segítő lehetőség. (játékok, mukalehetőségek, mozgás, mese-vers, matematikai tartalmak stb.) A projektek és témahetek megvalósítása közben betervezhetünk témanapokat (napi tervek) is, amikor egy rövidebb időszakra egy "egyszerűbb dologra" koncentráljuk, írányítjuk a gyerekek figyelmét.

A tervezés formájának kialakításakor elképzelhető egy olyan forma is, amikor a témahetek a témanapokból állnak össze.

Pl. Projekt témája: Ősz (őszi időjárás. emberek munkája, környezet változásai, őszi zöldségek, gyümölcsök...., miért színesednek a levelek, őszi ünnepek.... és így tovább)

Témahét: Őszi gyümölcsök (dió, mogyoró, szőlő, körte, alma....)

Témanap: Dió

Témahét témanapokból: Őszi gyümölcsök

Hétfő: Dió (a napi terv tartalmazza at összes általunk felkínált tevékenységet és értéközvetítési tartalmat)

Kedd: szőlő

Szerda: alma

Csütörtök: Körte

Péntek: gyümülckosár

A tervezéshez mindig szorosan kapcsolódik az értékelés is Eddig is így volt és ezután is így lesz, hiszen a terv azért készül, hogy átgondoltan, tudatosan tudjuk a legjobb lehetőségeket felkínálni a gyerkőcöknek, de a terv készítése közben nem tudjuk, hogy hogyan is valósul meg és milyen eredménnyel, ezért a mind a tervet (mert már abban is véthetünk hibákat), mind a megvalósítást folyamatosan, szakaszosan és a végén értékelnünk kell, ahhoz, hogy tudjuk mit kell tennünk a következő időszakban. Ezt eddig is megtettük, de most a portfóliók  írását segítő összeállításban megjelent a "reflexió" fogalam. Nem új fogalom ugyan, de eddig nem ezt használtuk. A reflexió valójában nem más, mint "mérlegre tevés". Egy értékelő rendszer.

"Tevékenységeink másokra és önmagunkra tett hatásainak szisztematikus számbavétele."

(Falus-Kimmel)

A reflexió lehet:

 • helyzetértékelés
 • mérlegelés
 • ötlet egy-egy felmerülő probléma megoldására
 • felvetés

Kiterjedhet:

 • tudásra
 • folyamatokra
 • motivációkra, érzelmekre
 • viselkedésre, magatartásra
 • környezeti feltételekre

A reflexió részbe kerülhetnek pl.:

 • problémák
 • megfigyelések 8egy-egy gyerekről, kisebb csoportról is)
 • kérdések, melyek felvetődtek a tevékenységek során)9
 • továbbgondolás során született ötletek
 • kiegészítések (pl, amikor a tevékenységek közben a gyerekek vagy az óvónő egy "improvizált" ötlete valósul meg)
 • megerősítések
 • kételyek
 • tapasztalatok

(forrás: Kővári Istvánné)

A folytatásban megpróbálom a módszereket összegyűjteni.

 

 

 

Segítség! Portfóliót írok! 4. rész

Szociális képességek

I. Önmagunk elfogadásával, önismerettel kapcsolatos képességek

1. Pozitív énkép kialakításának képessége

2. Önismeret

3. Érzelmek tudazosságára, kifejezésére való képesség

4. Vélemények, dícséretek elfogadására való képesség

5. Önállóságra (egészséges életvitelre) való törekvés

6. Következmények vállalásának képessége

7. Önszabályozási képességek:

 • siker kezelés, kudarc tűrés
 • kitartás
 • felelősség vállalás
 • törődés
 • tolarencia

II. Szociális érdekérvényesítő képességek

1. Együttműködés

2. Versengés

3. Segítségnyújtás

4. Vezetés

5. Csoporton belüli aktivitásra való képesség

6. Szerepek vállalásának képessége

III. Együttélési képességek

1. Mások elfogadására való képesség

2. Mások véleményének, eredményeinek elfogadására való képesség

3. Kötődésre való képesség

4. Empátiára való képesség

5. Szabályalkotás, követés képessége

6. Erkölcsi szokások, szabályok követésének képessége

7. Probléma és konfliktuskezelés

8. Figyelemfelkeltés

9. Kreativitás

IV. Szociális kommunikációs képességek

1. Beszégetés képessége

2. Hallgatás, meghallgatás képessége

3. Interperszionális problémák elfogadásának képessége

Speciális képességek:

1. Művészeti

2. Műszaki, technikai

3. Konstrukciós

4. Pedagógiai

5. Vezetői

A képességrendszer elemei

Kép forrása: eletszepitok.hu

Személyes képességrendszer elemei

1. Önvédő képességek:

- Egészségmegőrzés képessége

- Szabadság, önállóság iránti vágy képessége

- Önállóságvédő képesség

2. Önellátó képességek:

- Fizikai, biológiai

- Önkiszolgálási

- Mozgás iránti igény

- Élmény iránti igény

- Önkifejezésre való alkalmasság képessége

3. Önszabályzó képességek:

- Önismeret

- Érzelmek tudatossága, kezelése

- Önbizalom, önbecsülés

- Felelősségtudat és vállalás

- Önállóság

- Kitartás

- Önfegyelem

- Terhelhetőség

- Én-hatékonyság (pozitív önértékelés)

- Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív képességek

4. Önkifejező képesség

5. Speciális képességek (tehetség)

Motoros képességrendszer elemei

I. Kondicionális képességek

1. Erő:

a/ általános

b/ speciális (dobó, rugó, ütő...)

2. Állóképesség:

a/ anaerob (rövidtávú)

b/ középtávú

c/ aerob (hosszútávú/

3. Gyorsaság:

a/ reakció

b/ helyzet

c/ ciklikus gyorsaság (felgyorsulási képesség)

d/ aciklikus gyorsaság (ütő, dobó, rugó)

e/ szupermaximális gyorsaság (kényszerhelyzetből adódó sebesség - pl. esés, lejtőn futás)

4. Hajlékonyság, lazaság, mozgékonyság

II. Koordinációs képességek:

1. Mozgásra tanulásra, alkalmazásra, módosításra való képesség

2. Mozgás érzékelés, észlelés

3. Mozgás szabályozás képessége

4. Reakció, reagálási képesség:

a/ összekapcsolási-átállási képesség

b/ differenciáló-iírányító képesség

5. Gyorsaság koordináció képesség

6. Egyensúlyozás képessége.

a/ statikus

b/ dinamikus

7. Mozgás ritmus  érzékelésének képessége:

a/ ritmus visszaadás

b/ ritmus tartás

c/ ritmus alkotás

8. Téri tájékozódás képessége:

a/ saját test, testrészek mozgásának szabályozása

b/ idegen test mozgásának érzékelése

c/ összetett mozgások érzékelése

7. Finommotorikus képességek

Kapcsolódó képességek pl.:

- helyzetfelismerő és megoldó

- mozgás analizáló

- idő és tér észlelés

. múltbéli tapasztalatok felidézésének képessége

- elhatározó képesség

- kockázatvállalás

- figyelem összpontosítá

- elhatározás

- szem, kéz, láb koordináció.....

Kognitív (megismerő) képességrendszer elemei

I. Érzékelés - észlelés:

1. Mozgás és egyensúlyészlelés képessége

2. Látás érzékelés képessége.

- szem-kéz koordináció

- vizuális időrendiség

- formaészlelés

- vizuális ritmus

- színlátás

3. Hallás érzékelés képessége:

- auditív diszkrimináció

- beszédhang analízis

- ritmus

4. Taktilis érzékelés képessége

5. Térészlalés

- testtudat

- téri tájékozódás

5. Időészlelés

- sorrendiség

- tájékozódás

II. Emlékezet:

1. Emlékképek megőrzésének, felidézésének képessége

2 Rövid illetve hosszú távú auditív (echoikus), vizuális (ikonikus) vagy téri emlékezet

3. Mozgásos emlékezet

4. Időbeli emlékezet

III. Figyelem, megfigyelőképesség

1. Tartós figyelem

2. Intenzív figyelem

3. Szelektív figyelem

4. Megosztott figyelem

IV. Gondolkodás képességei:

1. Tudásszerző (pl. ismeretszerző és problémamegoldó) képességek

2. Tanulási képességek (pl. figyelem, emlékezet, feladattudat)

3. Kommunikatív (nyelvi és vizuális) képességek (pl. verbális ismeretközlés és vétel, ábraolvasás, ábrázolás)

4. Kombinatív képességek

Ízelítő azon képességekből, melyet "besorolhatunk még a gondolkodási képességcsoportok valamelyikébe:

 • környezet megismerésének képessége
 • elemi fogalomrendszer kialakításának képessége
 • különbségek észrevételének képessége
 • változások felfedezésének képessége
 • logikai összefüggésének képessége
 • analizáló-szintetizáló képesség
 • hiányok pótlásának képessége
 • általánosítás és konkretizálás képessége
 • rendszerező (összevonás, összehasonlítá, azonosítás, besorolás, sorrendfelismerés, általánosítás, fogalomalkotás, sorképzés, osztályozás) képesség
 • analógiai gondolkodás képessége
 • téri-idő tájékozódás képessége
 • szám és mennyiségfogalmak felismerésének képessége
 • társadalmi szokások, elemi szabályok megismerésére, elfogadására való képesség
 • hangulatok, érzelmek felismerésére való képesség
 • kreatív gondolkodás képessége
 • grafomotoros képességek
 • feladatmegoldó, logikai, következtető képességek
 • ítéletalkotásra, értékelésre, választásra, döntésre való alkalmasság képessége
 • asszociációs képesség
 • kreatívitás.... és így tovább

V. Képzelet

1. Reproduktív

2. Produktív

Szociális képességrendszer elemei

I. Önmagunk elfogadásával, önismerettel kapcsolatos képességek

1. Pozitív énkép kialakításának képessége

2. Önismeret

3. Érzelmek tudazosságára, kifejezésére való képesség

4. Vélemények, dícséretek elfogadására való képesség

5. Önállóságra (egészséges életvitelre) való törekvés

6. Következmények vállalásának képessége

7. Önszabályozási képességek:

 • siker kezelés, kudarc tűrés
 • kitartás
 • felelősség vállalás
 • törődés
 • tolarencia

II. Szociális érdekérvényesítő képességek

1. Együttműködés

2. Versengés

3. Segítségnyújtás

4. Vezetés

5. Csoporton belüli aktivitásra való képesség

6. Szerepek vállalásának képessége

III. Együttélési képességek

1. Mások elfogadására való képesség

2. Mások véleményének, eredményeinek elfogadására való képesség

3. Kötődésre való képesség

4. Empátiára való képesség

5. Szabályalkotás, követés képessége

6. Erkölcsi szokások, szabályok követésének képessége

7. Probléma és konfliktuskezelés

8. Figyelemfelkeltés

9. Kreativitás

IV. Szociális kommunikációs képességek

1. Beszégetés képessége

2. Hallgatás, meghallgatás képessége

3. Interperszionális problémák elfogadásának képessége

Speciális képességekrendszer elemei

1. Művészeti

2. Műszaki, technikai

3. Konstrukciós

4. Pedagógiai

5. Vezetői

Segítség! Portfóliót írok! 3. rész

A kognitív (megismerő) képességek

Hűha! Ehhez a képességcsoporthoz aztán annyi felosztást találtam pl.:

1. variáció:

Nyelvi képességek

Tanulási képességek

Matematikai képességek

Természettudományos képességek

Információ feldolgozási képességek

2. variáció:

Kommunikatív képességek (pl. anyanyelvi, ábraolvasási, ábrázolási képességek)

Gondolkodási képességek  pl. konvertáló, rendszerező, logikai, kombinatív képességek)

Tudászsrző képességek (ismeretszerző, összefüggés kezelő, probléma megoldó, alkotó)

Tanulási (ismeretelsajátító, képességfejlesztő képesség)

és még vagy egy tucatnyi. Mindegyikben vannak átfedések, hasonlóságok és különbségek. Elvesztem a sokféleségben. Nem találtam a rendező elvet, mely köré, ha nem is teljeskörűen, de egyszerűen, átláthatóan csoportosítani tudnék, hiszen ezeknek a bejegyzéseknek csak egy célja van: segíteni azt, hogy egy-egy terv írásakor könnyen megtaláljuk, hogy az adott tevékenységgel, milyen képességek fejlesztését is tervezhetjük be. Innentől aztán "megnyugodtam": amennyire tudom csoportosítom, de nem törekedem arra, hogy minden a "helyére" kerüljön és ezért elnézést mindenkitől, aki jobban ért ehhez a területhez. (Remélem, hogy azért így is használható lesz ez a felsorolás a mindennapi használat során)

I. Érzékelés - észlelés:

1. Mozgás és egyensúlyészlelés képessége

2. Látás érzékelés képessége.

- szem-kéz koordináció

- vizuális időrendiség

- formaészlelés

- vizuális ritmus

- színlátás

3. Hallás érzékelés képessége:

- auditív diszkrimináció

- beszédhang analízis

-ritmus

4. Taktilis érzékelés képessége

5. Térészlalés

- testtudat

- téri tájékozódás

5. Időészlelés

- sorrendiség

- tájékozódás

II. Emlékezet:

1. Emlékképek megőrzésének, felidézésének képessége

2 Rövid illetve hosszú távú auditív (echoikus), vizuális (ikonikus) vagy téri emlékezet

3. Mozgásos emlékezet

4. Időbeli emlékezet

III. Figyelem, megfigyelőképesség

1. Tartós figyelem

2. Intenzív figyelem

3. Szelektív figyelem

4. Megosztott figyelem

IV. Gondolkodás képességei:

1. Tudásszerző (pl. ismeretszerző és problémamegoldó) képességek

2. Tanulási képességek (pl. figyelem, emlékezet, feladattudat)

3. Kommunikatív (nyelvi és vizuális) képességek (pl. verbális ismeretközlés és vétel, ábraolvasás, ábrázolás)

4. Kombinatív képességek

Ízelítő azon képességekből, melyet "besorolhatunk még a gondolkodási képességcsoportok valamelyikébe:

 • környezet megismerésének képessége
 • elemi fogalomrendszer kialakításának képessége
 • különbségek észrevételének képessége
 • változások felfedezésének képessége
 • logikai összefüggésének képessége
 • analizáló-szintetizáló képesség
 • hiányok pótlásának képessége
 • általánosítás és konkretizálás képessége
 • rendszerező (összevonás, összehasonlítá, azonosítás, besorolás, sorrendfelismerés, általánosítás, fogalomalkotás, sorképzés, osztályozás) képesség
 • analógiai gondolkodás képessége
 • téri-idő tájékozódás képessége
 • szám és mennyiségfogalmak felismerésének képessége
 • társadalmi szokások, elemi szabályok megismerésére, elfogadására való képesség
 • hangulatok, érzelmek felismerésére való képesség
 • kreatív gondolkodás képessége
 • grafomotoros képességek
 • feladatmegoldó, logikai, következtető képességek
 • ítéletalkotásra, értékelésre, választásra, döntésre való alkalmasság képessége
 • asszociációs képesség
 • kreatívitás.... és így tovább

V. Képzelet

1. Reproduktív

2. Produktív

Cinege album: Bánatűző "varázslatok"

Kép forrása: exploretheworldlikeabirdandfly.blogspot.com

"Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod,
Hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot?
Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen?
Mit tehetnék, áruld el nekem."

/Bródy János/

Mindegyikünk alig várja, hogy a nyár után újra találkozzunk a régi és új gyerkőceinkkel, de az első napok, hetek bizony nemcsak az együttlét öröméről szólnak, hanem néha (sokszor) az elválás nehézségeiről, a megszokott emberek, tárgyak, környezet hiányáról. Hányszor, de hányszor látjuk, ahogy egy-egy kisember szája sírásra görbül, szeme bepárásodik és akkor, na, akkor rögtön segíteni akarunk. Ölünkbe vonjuk, mesélünk, vigasztalunk és felsorolni sem lehet azt a sok-sok technikát, melyet a tarsolyunkból elő tudunk varázsolni és általában ezek hatásos figyelemelterelő" eszközök is, de mi van akkor, ha mégsem?

Biztosan tudom, hogy mindegyikünknek vannak olyan megoldási módjai, melyek rá és a csoportjára jellemzőek és ezekkel varázsolni tud. Ebben szösszenetnyi bejegyzésben csupán két ötletet szeretnék Veletek megosztani, melyek nálunk sokszor segítenek abban, hogy könnyebb legyen az új helyzetet megszokni, újra megszokni:

1. ötlet: a varázslatokkal teli tál

Aki rendszeresen olvassa a Cinegés bejegyzéseket tudja, hogy nálunk manók "élnek", akik hol borsot törnek az orrunk alá, hol segítségre szorulnak, holy meglepnek bennünket mindenféle csodadologgal. Évekkel ezelőtt így került hozzánk egy szép üveges, rózsaszínes, illatos varázsvíz, mely minden testi-lelki bajra "gyógyír". Vigyázunk is rá nagyon és csak akkor vesszük elő, ha nagyon nagy a baj. Akkor azonban a bajba kerülő megmondja, hogy hányszor is kell fejtetőre állítani ahhoz, hogy a legerősabb varázsereje legyen, aztán elhangzik a "bájoló mondóka" (Áj, háj, varjúháj) és lelki bánatra a csuklót rajzoljuk körbe, sbeknél a sérült testrészt kerítjük körbe. Mire levesszük a polcról az üveget, felrázzuk, számolunk, mondókázunk, varázsolunk és elfújjuk messzire a bajt, általában el is felejtődik a bánat "oka".

Hogy hogyan lett az egy szem varázsvízes üvegből egy egész tálnyi varázserővel bíró eszköz? Természetesen úgy, hogy nem mindenkinél volt hatásos és akkor aztán kísérletezni kezdtünk. Volt akinek egy maroknyi rózsakő segített a bajban. Az üveg mellé tettük. Volt. akinek a csillámpor és volt akinek az iilóolaj. Csak gyűlte, gyűltek a személyre szóló varázsszerek és amikor már nem fértek el két kézben vettünk nekik egy tálat és beleraktuk. A benne lévő "varázslatok", varázstárgyak mindegyikéhez hagyomány kötődik: a rózsakvarc csak a balkézbe szorítva hatásos, de a festett kő csak a jobb kézben tartva. A csillámpor a hajra szórva, azillóolaj cyak a fül mőgé kenve..... és így tovább. Van amelyik az egyik pici lányunkál hatásos és van, amelyik majdnem mindenkinek segít, de az biztos, hogy még a leghangosabb zokogás is elcsendesedik, mire a varázytálon lévő összes varázslatot kipróbáljuk.

2. ötlet: a "jelverseink":

Minden csoportunkba "újonnan " bekerülő gyerkőc még júniusban kap egy jelválasztó levelet, ahol három választható jel képe mellett vam egy-egy rövidebb, hosszabb (a gyerkőv életkorától függően) vers vagy mondóka. A z általa kiválasztott jelhez "jár" ez is és ez lesz az ő "Bánatűző verse", amit ha nagyon elszontyolodna kikeresünk a verses könyvünkből és elolvasunk. Aztán persze lapozgatjuk tovább és a képeket nézegetve, verseket mondogatva már  sokszor el is múlik a szomorúság.

Ízelítő az idei verseinkből:

cseresznye:

Ez elmegy cseresznyét szedni,

Ez felmászik a fára,

Ez megrázza,

Ez felszedi,

Ez a kicsi mind megeszi. Hamm!

szőlő:

Hétfőn egy szem szőlő, 
kedden elfogy kettő. 
Szerdán a számban már három, 
csütörtökön négyért tátom. 
Pénteken öt lesz a kellő, 
Szombaton hatot kér a bendő.

Vasárnap hét bogyó hasamban, 
a csősz elől minden nap szaladtam!

körte:

Körtefára felmásztam,

Kilenc hernyót találtam.

Egyik ült egy levélen,

Egy a sárga körtében,

Egy a fának odvában,

Egy csak morgott magában.

Egy az ágon hintázott,

Egy a törzsön felmászott.

Egy már mélyen szunyókált,

Egy meg fentről kukucskált.

Kilencedik hernyócska,

Rákúszott az ujjamra,

Óvatosan levittem,

Fa tövébe letettem!

Ráadás: az idei "meselevelünk":

Kedves ...!

Tegnap éjjel olyan hihetetlen dolog történt velem, hogy frissiben el kell, meséljem Neked:

Úgy kezdődött, hogy magam sem értettem, hogy miért, de az éjszaka közepén felébredtem. Először azt hittem, hogy a nagy melegre. Aztán arra gondoltam, hogy az ablakon bevilágító holdsugárra vagy talán a hangosan ciripelő tücsökzenére. Aztán rájöttem, hogy egészen más zajok ébresztettek fel: valami gurult, valami koccant, valami vagy valaki kaparászott, valami vagy valaki éktelen hangosan szuszogott a kertben. Kiléptem a teraszra és reccsent valami a lábam alatt. Egy dió volt. Egy lyukas dió. Ebben még semmi szokatlan nem lett volna, ha csak az nem, hogy nyár közepén hogy a csudába kerülhetett pont az ajtóm elé? Lehajoltam, hogy felvegyem és közben a csillagok fényében tudod, hogy mit láttam? Azt, hogy a fűben felém gurul sok-sok bronzosan csillogó apróka ebből a gyümölcsből.

-  Hogy gurulhatnak? – morfondíroztam magamban és aztán észrevettem az apró népet. Hangyák sokasága görgette, gurította maga előtt őket. Amikor már mindegyik a közelembe ért és megszámoltam, hogy hány darab is van ezekből a bronzdiókból kiderült, hogy 29. Pont annyi, ahány Cinegefióka lesz idén a csoportunkban. Akkor már hittel hittem, hogy a manóink szeretnének valamit üzenni, de vajon mit? Kezembe vettem az egyiket és ha, hiszed, hanem ketté vált a kezembe és egy lepkeszárny vékony papír került elő belőle, mindenféle krikszkrakszokkal.

قبول شعر عشق ما را به علامت این سال و کمک به الف ها به تصویب همه از آنها به دور به دور شدن از سرد!

جن گردو

Ahogy megláttam a betűket rögtön felismertem a tünde írást, de vajon, mit akarhatnak tőlem/tőlünk a diótündérek és honnan fogom megtudni, hiszen a betűket csak felismerem, de olvasni nem tudom. Felbontottam a következőt és a következőt, de mindegyikben csak a levelet találtam. Sehol egy tünde ABC és, amikor kissé szomorúan az utolsó diót is megnéztem ismét mocorgásra kaptam fel a fejem. Fürge lábak kaparásztak. Egy szürke, hátán fekete csíkos kisegér görgetett maga előtt egy ezüst diót. A lábam elé gurította ás már el is surrant.

- Jaj, de jó! A tündéreknek eszébe jutott az ABC könyv! – gondoltam magamban és gyorsan feltörtem ezt is, de csalódnom kellett, mert ebben is csak egy levelet találtam. Forgattam, forgattam, de hiába csak betűk és mondatok tünde nyelven és semmi, de semmi ami segítene a megfejtésben és akkor…

Akkor hangos szuszogásra kaptam fel a fejem. Egy sündisznó közeledett felém az erdő felől és egy hatalmas aranydiót gurított maga előtt.

- Végre, végre ez már nem lehet más, mint az abécés könyv!

Így is volt: az aranydióban szépen, sorban megtaláltam a tünde betűket és így már sikerült lefordítani az előzőekben talált pilleszárny könnyű leveleket.

A bronz dióban ez volt:

Kedves ...!

Idén mi, tündérek küldjük Neked az idei „bánatűző” jelversedet, mert a manóknak új várost kell építeniük, hiszen a télen sokuké összedőlt. Neked ezt választottuk:

Csattog a patkó a vén betonon,
vad lovam vágtat
az utcasoron.
Pattan a szikra a körme alatt,
néznek a népek,
amerre halad.


Vágtat a vágtat a büszke lovam,
lábain színezüst
patkója van.
Röppen a szélben a büszke sörény,
trappol a pejkó
az utca kövén.

Az ezüstdióba rejtett levélben ezt írták:

Kedves Cinegefiókák!

Emléketek még a téli „varázslatos jégvilágra”? Igen, arra, amikor hetekig járhatatlanná váltak az erdei utak? Na, akkor történt, hogy tönkre ment több tucatnyi manó család háza. Tavasz óta éjjel, nappal próbálnak új várost építeni maguknak és ugyan sok barátjuk segít nekik (tündék, hangyák, méhek, lepkék, katicák és a szarvasbogár) segítünk, de ők is és mi is annyira aprókák vagyunk, hogy nem biztos, hogy elkészülünk a hideg beállta előtt,ezért kérünk Benneteket, hogy segítsetek, mert ha minden Cinegés készítene egy-egy manóházat vagy kertet, akkor biztos, hogy nem kellene egy manónak sem vacognia a téli hidegben.

Segítségetekben bízva szép nyári napokat kívánunk: Diótündérek és a manó barátok

Ugye segítünk? Találkozzunk augusztus 28-án délután 1/2 5-kor az oviban és, - ha készítetek házikót, kertet, manó bútort, játékot, ruhát - akkor azt hozzátok magatokkal! (Kényelmes cipőbe gyertek, mert kisétálunk az erdőbe, hogy tovább építsük a tavasszal elkezdett Manóvárost! És, hogy ne maradjunk éhen, szomjan a terülj, terülj asztalkánkra minden finomságot örömmel fogadunk.)

További jó pihenést!

Hernyó tízszer

Kép forrása: Found on spoonful.com

Hernyónóta
Galambos Bernadett

Erőszakos fráter vagyok,
állandóan rágcsálgatok.
Addig eszek, addig rágok, 
amíg mozdulatlan bábbá válok. 
Színem tarka, szivárványos, 
pöttyös, foltos, csíkos, sávos. 
Talán nem is tudhatod, 
hol rejtőzök, lapulok? 
Hátulról is fejnek látszom, 
elölről is fejnek látszom, 
így hát vigyázz jól, barátom, 
megijeszthet az álarcom! 
Néha olyan turpis vagyok: 
nem láthatod, merre bújok. 
Életben csak így marad, 
kit ..szeretnek a madarak.. 
És, ha eljön az az idő, 
vár a puha, csendes bölcső, 
álmodok egy csoda álmot, 
csúf hernyóból "széppé" válok!

Kép forrása: Found on sassydealz.com

Kép forrása: Found on daycaredailies.blogspot.com

Kép forrása: Found on elementaryartfun.blogspot.com

Kép forrása: Found on icanteachmychild.com

Kép forrása: Found on manualidadesconmishijas.blogspot.com.es

Kép forrása: Found on kreativeinkinder.blogspot.com

Kép forrása: Found on michellemphotos.com

Kép Kép   Kép forrása: Found on dumpaday.com

Kép forrása: Found on somewhere-in-the-middle.com

Kép forrása: Found on parents.com

+ 2 ötlet:

Ajándékba:

Kép forrása: Found on potterybarnkids.com

Dekorációnak:

Kép forrása: Found on teachinginhighheels.blogspot.com

Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 51. Játék a betűkkel

Egy tucatnyi ötlet

Kép forrása: Found on blog.playdrhutch.com

Kép forrása: http://theimaginationtree.com

Kép forrása: http://www.icanteachmychild.com

Kép forrása: Found on stayathomeeducator.com

Kép forrása: Found on stayathomeeducator.com

Kép forrása:Kép forrása: Found on deceptivelyeducational.blogspot.com

Kép forrása: http://theimaginationtree.com

Kép forrása: Found on thismummaslife.com

Kép forrása: The Imagination Tree

Kép forrása: Found on youclevermonkey.blogspot.com.au

Kép forrása: Kép forrása: http://laughingkidslearn.com/

Kép forrása: Found on flickr.com

Dekor s.k. átlátszó fóliából

1. Forrás: Lyn's Family Day Care

2. Forrás: Lyn's Family Day Care

3. Forrás: Nyitnikék Óvoda Siófok

4. Forrás: Found on twigandtoadstool.blogspot.ca

5. Forrás: Found on myclassroomtransformation.blogspot.ca